Durant el passat mes d’octubre el DOGV va fer públiques un total de quatre resolucions que fan referència a subvencions concedides de manera directa, és a dir, que no han seguit el règim general de concurrència competitiva. Aquesta modalitat està arreplegada en les diferents normatives que regulen les subvencions, entre elles la LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. Dins dels continguts de seguiment de les polítiques públiques de foment, a principis de cada mes recopilarem en Què diu el Diari les subvencions directes que s’hagen publicat en el DOGV el mes anterior.

En les ocasions ací recollides, les diferents concessions fan referència al següent suposat de la llei: “[Es podran concedir de forma directa] Amb caràcter excepcional, aquelles altres subvencions en què s’acrediten raons d’interés públic, social o econòmic o humanitari, o unes altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública”. En els textos complets estan desglossades aquestes raons en cada cas:

  1. Subvencions davant el desastre provocat per l’erupció del Volcà de Foc a Guatemala. Es van destinar —prèvia modificació en el capítol pressupostari corresponent— un total de 195.599,81 euros per a la concessió d’ajudes directes amb els quals finançar projectes per a actuacions d’emergència. Aquesta quantia estava repartida entre quatre beneficiaris (Fundació UNICEF, Associació per la Pau i el Desenvolupament, Fundació Promoció Social de la Cultura i Solidaritat Internacional del País Valencià) que van obtenir 50.000 euros aproximadament cadascun per a diferents accions. [02/10/2018]
  2. Subvenció de caràcter excepcional al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la celebració dels Premis Ovidi 2018: 50 Anys de la Fera Ferotge, tretzena edició que es va celebrar en la ciutat de València. Es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 16.800 euros. [17/10/2018]
  3. Subvenció a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena per a “consolidar diverses rutes, de caràcter obert, que puguen permetre donar a conéixer els actius culturals i naturals” de la zona Utiel-Requena amb el projecte comú de dinamització econòmica de la comarca. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 10.200 euros. [25/10/201]
  4. Subvenció a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València per a la celebració del projecte Danses del Corpus, amb l’edició del lliure-CD Les danses dels infantillos del Corpus. En aquest cas es va estimar la quantitat a subvencionar en un màxim de 17.800 euros. [29/10/2018]

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se autorizan modificaciones en anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la inclusión de una línea de subvención de concesión directa por importe de 195.599,81 euros, financiada con ajuste en el mismo capítulo y programa, minorando la dotación de la línea S8054, de concurrencia competitiva. Expediente número 22.002/18-092.

RESOLUCIÓ de 8 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa al Col·lectiu Ovidi Montllor. Associació de Músics i Cantants del País Valencià, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 19 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació Ruta del Vi de la DO Utiel-Requena, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ de 23 d’octubre de 2018, de la Presidència de la Generalitat, per la qual es regula i concedeix una subvenció directa a l’Associació d’Amics del Corpus de la Ciutat de València, per a la promoció sociocultural de la Comunitat Valenciana.