La Diputació Provincial d’Alacant ha convocat subvencions a entitats sense fi de lucre (no inclou fundacions) de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals executades entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 i que pertanyen a alguna d’aquestes categories:

  • Per a activitats culturals per l’objecte (fins a 45.500 euros inicialment): exposicions, representacions teatrals, certàmens literaris, actuacions musicals i “jornades culturals taurines impulsades i desenvolupades per clubs taurins”.
  • Per a activitats culturals per la quantia (fins a 25.500 euros inicialment): destinades a sufragar activitats d’almenys 10.000 euros que “resulten necessaris per a la realització de qualsevol activitat que supose un alt cost per a l’entitat”.
  • Per a activitats culturals d’entitats associatives festives (fins a 25.500 euros inicialment): publicacions, concursos o trobades d’entitats sense fi de lucre l’objecte social del qual exclusivament o parcialment ho constituïsca l’activitat festiva.
  • Per a la conservació i restauració d’imatges religioses processionals i de romiatges (fins a 12.500 euros inicialment): destinades a intervencions de restauració, conservació i reparació simple d’imatges religioses processionals.
  • No específiques de menor quantia (fins a 26.000 euros inicials): per a activitats culturals de despesa corrent relacionades directament amb l’àmbit de la cultura, música, arts plàstiques, escèniques o tradicions.

Les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud en el model normalitzat, disponible ací, en el Registre General d’Alacant, o pels procediments establits en la Llei 39/2015, fins al 4 de febrer. A més de l’annex I, tots els sol·licitants han de presentar una breu memòria de l’activitat, el pressupost, un informe emés per l’ajuntament (annex II), la fotocòpia dels estatuts i CIF de l’entitat i la seua inscripció al Registre corresponent i, segons la categoria a la qual es presenten, els documents explicats en les bases. També en les bases es poden trobar els criteris de valoració en cada cas i més detall sobre les activitats subvencionables.