Category: SUBVENCIONS (page 1 of 6)

Subvencions per a la protecció i el suport a xiquets i adolescents en situació de risc

Les entitats privades sense ànim de lucre, incloses les cooperatives —i que complisquen els requisits de les bases reguladores— poden sol·licitar fins al 18 de febrer les ajudes de la Generalitat Valenciana per a centres de dia privats d’infància i adolescència i per a programes de prevenció i protecció de la infància i l’adolescència. Aquestes ajudes estan enfocades a prevenir i impedir situacions de desprotecció social d’un xiquet, xiqueta o adolescent i a permetre la seua atenció social especialitzada. Podran ser finançats:

 • Activitats de prevenció del maltractament i abús sexual infantil dirigides a xiquets/as i adolescents.
 • Accions que implementen el foment i difusió de programes d’acolliment familiar i captació de famílies educadores.
 • Actuacions preventives de suport a altres recursos del sistema de protecció xiquets, xiquetes i adolescents, tant en aspectes d’investigació i estudis com de formació de professionals i col·laboradors

Entre les dues línies de subvenció, el crèdit total per a finançar aquests programes és de 6,2 milions d’euros, la qual cosa suposa uns 400.000 euros més que l’any anterior. Els criteris de valoració, així com el procediment per a sol·licitar les ajudes, estan explicats en aquests enllaços:

Documents consultats:

ORDEN 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad. [2016/2453]

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019. [2019/334]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2019 (línea de subvención S4976, Programas de prevención y protección de la infancia y la adolescencia). [2019/337]

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección para el ejercicio 2019 (Línea de subvención S1327, Centros de día privados de infancia y adolescencia). [2019/338]

Convocades subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a 2019

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha convocat les subvencions en matèria d’igualtat en la diversitat per a l’exercici 2019 en cinc modalitats. Aquestes ajudes poden ser sol·licitades per entitats sense ànim de lucre registrades, amb seu central o delegació permanent a la Comunitat Valenciana, que tinguen com a finalitat primordial la realització d’activitats per la qual sol·licita la subvenció i que complisquen la resta de requisits especificats en l’ordre reguladora.

El pressupost total màxim per a enguany és d’1.800.000 euros, la qual cosa suposa un increment de 305.000 euros pel que fa a l’exercici interior, quan la convocatòria arreplegava un màxim d’1.495.000 euros. Els criteris de valoració es poden trobar en l’esmentada ordre, modificada en 2018.

Aquestes són les modalitats que inclou la convocatòria:

 • Programa per a la igualtat i la inclusió del poble gitano
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigides a aconseguir la igualtat i inclusió del poble gitano en tots els àmbits, i especialment en aquells que es consideren prioritaris per a l’Estratègia valenciana per a la igualtat i la inclusió del poble gitano.
  • Import màxim: 800.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa per a la igualtat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals
  • Finalitat: donar suport a programes i actuacions que contribuïsquen al benestar i la igualtat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals
  • Import màxim: 200.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa escoles de famílies
  • Finalitat: donar suport als programes que contribuïsquen al benestar de les famílies, en el marc de la igualtat en la diversitat, proporcionant els recursos i habilitats per a la solució dels conflictes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programes de promoció de la diversitat familiar
  • Finalitat: finançament de programes que tinguen per objecte la defensa i la promoció dels diferents tipus de famílies, segons la seua estructura i composició (nombroses, monoparentals, homoparentals, etc.) i la cerca de beneficis per a elles.
  • Import màxim: 300.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.
 • Programa igualtat de tracte i no discriminació
  • Finalitat: donar suport als programes i actuacions dirigits a la igualtat de tracte i no discriminació dels col·lectius de la diversitat, així com a la lluita contra els delictes d’odi i l’atenció de les víctimes.
  • Import màxim: 250.000 euros.
  • Enllaç a la convocatòria.

En tots els casos, el termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 de febrer, segons la web de la convocatòria, on també pot trobar-se un document explicatiu sobre com sol·licitar les ajudes (descarregar) i l’enllaç per a fer-ho.

 

Documentos consultados:

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2019

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2018. [2018/128]

ORDEN 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad.

ORDEN 11/2018, de 28 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se modifica la Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad. [2018/11280]

Ajudes a entitats sense ànim de lucre per a activitats culturals a Alacant

La Diputació Provincial d’Alacant ha convocat subvencions a entitats sense fi de lucre (no inclou fundacions) de la província d’Alacant per a la realització d’activitats culturals executades entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019 i que pertanyen a alguna d’aquestes categories:

 • Per a activitats culturals per l’objecte (fins a 45.500 euros inicialment): exposicions, representacions teatrals, certàmens literaris, actuacions musicals i “jornades culturals taurines impulsades i desenvolupades per clubs taurins”.
 • Per a activitats culturals per la quantia (fins a 25.500 euros inicialment): destinades a sufragar activitats d’almenys 10.000 euros que “resulten necessaris per a la realització de qualsevol activitat que supose un alt cost per a l’entitat”.
 • Per a activitats culturals d’entitats associatives festives (fins a 25.500 euros inicialment): publicacions, concursos o trobades d’entitats sense fi de lucre l’objecte social del qual exclusivament o parcialment ho constituïsca l’activitat festiva.
 • Per a la conservació i restauració d’imatges religioses processionals i de romiatges (fins a 12.500 euros inicialment): destinades a intervencions de restauració, conservació i reparació simple d’imatges religioses processionals.
 • No específiques de menor quantia (fins a 26.000 euros inicials): per a activitats culturals de despesa corrent relacionades directament amb l’àmbit de la cultura, música, arts plàstiques, escèniques o tradicions.

Les persones interessades han de presentar la seua sol·licitud en el model normalitzat, disponible ací, en el Registre General d’Alacant, o pels procediments establits en la Llei 39/2015, fins al 4 de febrer. A més de l’annex I, tots els sol·licitants han de presentar una breu memòria de l’activitat, el pressupost, un informe emés per l’ajuntament (annex II), la fotocòpia dels estatuts i CIF de l’entitat i la seua inscripció al Registre corresponent i, segons la categoria a la qual es presenten, els documents explicats en les bases. També en les bases es poden trobar els criteris de valoració en cada cas i més detall sobre les activitats subvencionables.

Ajudes de suport a l’economia social a Castelló de la Plana

Dins de la línia de subvencions a l’emprenedoria “Projecte CastellóCrea“, destinades a fomentar l’acord territorial en matèria d’ocupació i desenvolupament local, es convoquen ajudes a cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions que duguen a terme activitat econòmica, societats laborals, empreses d’inserció i centres especials d’ocupació el domicili fiscal de la qual o social, o el centre de la qual de treball estiga situat en la ciutat de Castelló de la Plana per a fomentar el desenvolupament socioeconòmic del municipi i promoure l’activitat econòmica al respatler a l’economia social.

El termini de sol·licituds és de deu dies hàbils a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria d’aquestes subvencions en el BOP de Castelló (17/11/2018), açò és, fins al dia 30 de novembre. La quantia total és de 150.000 euros, i cada sol·licitud pot aconseguir un màxim de 18.000 amb els quals es podran finançar aquelles despeses definides com a subvencionables en la convocatòria, que s’executen durant el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i el 30 de juny de 2019.

Bases reguladores disponibles en el BOP de la Diputació de Castelló del 13/11/2018 (epígraf Ajuntament Castelló de la Plana).

Ajudes destinades al foment de la economia social

El DOGV va publicar ahir la resolució d’ajudes destinades a cobrir despeses generals i de funcionament d’entitats associatives o representatives de la economia social de la Comunitat Valenciana. Es poden sol·licitar fins al 15 de novembre.

Entre els criteris de valoració, es tindrà en compte el nombre i localització de les empreses destinatàries de l’activitat de —i el seu percentatge d’afiliació a— la beneficiària (màxim 25 de 85 punts); àmbit territorial d’actuació de la sol·licitant i recursos de la mateixa (màxim 35 punts); i “transcendència social o sostenible” de l’activitat realitzada (màxim 25 punts). El finançament per a l’exercici 2018 d’aquestes ajudes és de 28.000 euros, segons el text de la convocatòria.

La resta d’informació, com la documentació que cal presentar, els requisits tècnics i l’enllaç per a fer-ho de manera telemàtica es pot trobar en aquest enllaç.

Documents consultats:

RESOLUCIÓN de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

Extracto de la Resolución de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

ORDEN 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

Subvencions al tercer sector per a atendre finalitats d’interés social

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la convocatòria de subvencions per a programes d’interés general amb els quals atendre a finalitats de caràcter social amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF a la Comunitat Valenciana. Poden ser beneficiàries les entitats que tinguen la consideració d’entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques, la Creu Roja Espanyola i les entitats o organitzacions no governamentals que complisquen els requisits arreplegats en l’article 3 de l’ordre reguladora. El termini de sol·licitud finalitza el 7 de novembre.

Els programes als quals es dediquen aquestes ajudes han d’estar destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o que es troben en altres situacions d’especial vulnerabilitat a la Comunitat Valenciana. Existeixen 15 eixos de treball a subvencionar, dins dels quals s’integren diverses finalitats (consultables en l’article segon de la convocatòria): en infància i famílies, joves, Igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, persones amb drogodependència, persones amb VIH-SIDA, poble gitano, persones exrecluses, emergència social, inclusió social, persones immigrants, intervenció del voluntariat, igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi i obres i inversions.

La sol·licitud ha de presentar-se per via telemàtica seguint els passos i adjuntant la documentació arreplegada en aquest enllaç. Els criteris de valoració queden recollits en l’ordre reguladora i arrepleguen aspectes de l’entitat sol·licitant (implantació i aplicació territorial, persones associades, programes integrats, especialització, capacitat operativa i de gestió, finançament propi i obtenció de subvencions, situació pressupostària, plans d’igualtat…) i del programa (avaluació de les necessitats socials, incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, contingut tècnic del programa, qualitat i pressupost…).

Les despeses subvencionables han d’executar-se en 2019 i abonar-se abans que finalitze el termini de presentació de la justificació. La memòria d’actuació justificativa abans del 28 de febrer de 2020.

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2018/9766]

ORDEN 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana. [2017/8922]

Subvencions per a projectes en l’àmbit de l’esport i l’activitat física

El DOGV de hui ha arreplegat la convocatòria de subvencions per a executar “projectes singulars en l’àmbit de l’esport i l’activitat física” l’any 2018. Segons explica la convocatòria, estes ajudes estan destinades a la realització d’activitats “que busquen a través de l’esport resultats esportius, de representació, formatius o socials, amb la participació destacada d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana”.

La convocatòria està oberta a diversos tipus de beneficiaris: persones físiques, entitats locals, universitats i entitats sense ànim de lucre que realitzen projectes en matèria d’esport i activitat física. Hi ha dos tipus de projectes les despeses corrents dels quals són subvencionables (més informació sobre ambdues modalitats i sobre accions no subvencionables en el text complet de la convocatòria):

 • Projectes singulars esportius que compten amb la participació de persones físiques o jurídiques de la Comunitat Valenciana i que busquen incidir positivament sobre la ciutadania a través de l’esport i l’activitat física
 • Projectes per a la participació i representació directa d’esportistes i entitats de la Comunitat Valenciana en actuacions i proves esportives singulars.

Els projectes hauran d’haver-se executat entre l’1 de novembre de 2017 i el 30 d’octubre de 2018.

El pressupost destinat a la convocatòria és de 300.000 euros, dels quals 250.000 estan dirigits a la primera modalitat i els 50.000 restants a la segona. Per al primer tipus, el màxim per projecte és 25.000 euros i per al segon, 10.000; en tots dos casos s’atorgarà un mínim de 1.000 euros a les sol·licituds acceptades.

Presentació de sol·licituds:

 • El termini per a enviar les sol·licituds és fins al dia 31 d’octubre (10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació en el DOGV, el 17/10).
 • La presentació de sol·licituds es realitza de manera electrònica amb certificat electrònic. Els passos a realitzar estan explicats en este enllaç.
 • Tota la documentació a lliurar en el moment de la sol·licitud, així com els impresos associats, està arreplegada de manera ordenada en este enllaç.
 • El termini per a presentar les justificacions finalitzarà el 30 de novembre.

Els criteris de valoració estan arreplegats en l’article 6 de l‘ordre reguladora, i es refereixen a la qualitat i viabilitat del projecte fent al·lusió a aspectes com: claredat en la justificació i els objectius, àmbit territorial, finançament i recursos humans, participació, impacte… (tipus A); i a rellevància, nivell, finançament, participació o altres criteris d’interés social (tipus B).

La Generalitat repartix 2,5 milions a 86 associacions per a millorar la qualitat de vida de pacients

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat hui el repartiment dels dos milions i mitjà d’euros de les ajudes destinades a finançar programes d’associacions o entitats sense ànim de lucre la fi del qual siga la millora de la qualitat de vida dels pacients. La convocatòria d’enguany es va dotar un pressupost total de 2.500.000 euros, dels quals quasi un 91% s’ha destinat a associacions sense ànim de lucre de pacients o dels seus familiars, mentre que el 9% restant ha anat a parar a entitats de voluntariat sanitari.

De les 86 entitats beneficiàries, les 20 que més quantia han rebut han sigut les següents:

Entitat Concedit 2018
Federació Valenciana d’Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer 350.000,00
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante 274.614,76
Fed. de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Valencia 232.286,36
Fundación FESORD CV 114.561,70
Junta Asociada Provincial Valencia de la Asociación Española contra el Cáncer 113.389,01
Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la CV 103.625,17
Coordinadora de Asociaciones de VIH y sida de la CV 81.300,68
Cruz Roja Española en la Comunidad Valenciana 77.192,46
Asociación PAYASOSPITAL 66.600,00
Asociación para la lucha contra las enfermedades del riñón (ALCER-TURIA) 64.014,87
Asociación daño cerebral sobrevenido ATENEO Castellón 59.887,25
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 59.612,93
Federación Española de Enfermedades Raras 48.898,18
Asoc. para el soporte y ayuda en el tratamiento del cáncer y otras enfer. graves 35.345,36
Fundació Mira’m 33.417,30
Asociación Daño Cerebral Sobrevenido 31.559,15
Asociación para la lucha contra la Leucemia de la Comunidad Valenciana 30.641,23
Asociación de Sordociegos de España en Comunidad Valenciana 29.528,33
Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarcas 29.380,66
Asociación Síndrome de Down de Valencia 29.170,19

L’increment del pressupost dirigit a aquestes ajudes pel que fa a l’any anterior és d’un milió d’euros. En 2017 la Generalitat va invertir 1.500.000 euros en aquesta convocatòria, quantia idèntica a la de l’any anterior, 2016.

Pots consultar el llistat complet de beneficiaris ací.

Convocatòria: https://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/17/pdf/2018_3710.pdf

Resolució 2018: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/10/pdf/2018_9296.pdf

Resolució 2017: http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/19/pdf/2017_9132.pdf

Resolució 2016: http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/07/pdf/2016_7768.pdf

 

Subvencions a entitats i associacions alacantines per a promoure la participació ciutadana

L’Ajuntament d’Alacant ha convocat subvencions per a cofinançar projectes de les entitats sectorials i associacions de veïns d’Alacant que tinguen com a objectiu el foment de la participació ciutadana. Les entitats participants poden pertànyer a les categories de veïnals, educatives, juvenils, culturals, culturals-esportives, discapacitats, cíviques, minories socials, gitanes, dones, assistencials i ecologistes.

Per a optar a l’ajuda, els projectes han de superar els 14 punts en la valoració (segons criteris establits en convocatòries), tenir una durada superior a un mes i ser executats abans del 31 de desembre d’enguany. El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 28 de juliol i han de lliurar-se en Registre General o Municipal o per qualsevol de les vies que contempla la llei, tal com especifica el text. La convocatòria completa i els seus annexos poden consultar-se ací.

Premis provincials de voluntariat en Alacant

La Diputació d’Alacant, des del Departament d’Igualtat i Joventut, convoca els Premis Provincials al Voluntariat per a reconéixer i remarcar l’acció voluntària desenvolupada en l’àmbit de la província d’Alacant. El termini de presentació serà fins al 15 de setembre. La convocatòria presenta dues modalitats: una dirigida a fundacions i entitats sense ànim de lucre que desenvolupen iniciatives i/o projectes en l’àmbit del voluntariat social dins de la província; i una altra a persones físiques que desenvolupen la seua acció voluntària en el si d’alguna entitat de la província. En el primer cas, existeixen quatre premis de 3.000 euros cadascun i, en el segon, dos trofeus per a reconéixer la labor de la persona.

En ambdues modalitats, les propostes han de presentar-se al Registre General de la Diputació Provincial d’Alacant, situat en la C/ Tucumán, núm. 8 (03005) d’Alacant, en dies hàbils de 9.00 a 14.00 hores, excepte dissabtes, tal com s’explica en la base cinquena de la convocatòria. Per la primera categoria, es tindrà en compte de cara a la valoració l’objecte del projecte, el nombre de persones voluntàries que participen, la concreció dels objectius, l’impacte social, etcètera; en el segon cas, es valorarà la trajectòria de la persona, el compromís i la projecció social i el temps d’actuació en accions voluntàries, entre altres.

Pots consultar les bases completes i accedir als annexos a emplenar ací.

Older posts

© 2020 Què diu el Diari

Theme by Anders NorenUp ↑